Voorwaarden

Auteursrecht

Apeldoornvoetbalstad.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen of niet te plaatsen. Apeldoornvoetbalstad.nl behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van Apeldoornvoetbalstad.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Apeldoornvoetbalstad.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze schriftelijke toestemming (ook niet via een eigen netwerk).

 

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Apeldoornvoetbalstad.nl besteedt aan de samenstelling van Apeldoornvoetbalstad.nl en de sites die bij het Apeldoornvoetbalstad.nl netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op www. Apeldoornvoetbalstad.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Apeldoornvoetbalstad.nl zijn die van de individuele auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of andere betrokkenen bij Apeldoornvoetbalstad. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Apeldoornvoetbalstad.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Apeldoornvoetbalstad.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Apeldoornvoetbalstad.nl. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Apeldoornvoetbalstad.nl is verkregen.

Apeldoornvoetbalstad.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Apeldoornvoetbalstad is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.apeldoornvoetbalstad.nl.

css.php